Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van LOGOVECTORSERVICE.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door LOGOVECTORSERVICE. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LOGOVECTORSERVICE is het niet toegestaan tekst, foto’s of andere beeldmaterialen op deze website (her) te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij LOGOVECTORSERVICE.

Geen garantie op juistheid van informatie. Voor eventuele schades die voortvloeien uit het gebruik van alle informatie (gegevens, ideeën of adviezen) door of namens LOGOVECTORSERVICE via deze website, aanvaard LOGOVECTORSERVICE geen enkele aansprakelijkheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met LOGOVECTORSERVICE te mogen claimen of te veronderstellen. Mocht het toch voorkomen dat er bij een product een foutieve prijs staat vermeld, dan proberen wij de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van deze waarneming.

LOGOVECTORSERVICE streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. LOGOVECTORSERVICE aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via (hyper)links verwijzen.